Shims

Shim 25*50*1 mm.

Shim 25*50*1 mm.

11,86 SEK ekskl. vat
Shim 25*50*2 mm.

Shim 25*50*2 mm.

14,01 SEK ekskl. vat
Shim 25*50*3 mm.

Shim 25*50*3 mm.

16,17 SEK ekskl. vat
Shim 30*65*1 mm.

Shim 30*65*1 mm.

14,01 SEK ekskl. vat
Shim 30*65*2 mm.

Shim 30*65*2 mm.

15,81 SEK ekskl. vat
Shim 35*70*1 mm.

Shim 35*70*1 mm.

15,09 SEK ekskl. vat
Shim 35*70*2 mm.

Shim 35*70*2 mm.

19,05 SEK ekskl. vat
Shim 35*70*3 mm.

Shim 35*70*3 mm.

20,48 SEK ekskl. vat
Shim 40*75*1 mm.

Shim 40*75*1 mm.

15,45 SEK ekskl. vat
Shim 40*75*2 mm.

Shim 40*75*2 mm.

20,12 SEK ekskl. vat
Shim 40*75*3 mm.

Shim 40*75*3 mm.

24,08 SEK ekskl. vat
Shim 45*80*1 mm.

Shim 45*80*1 mm.

17,25 SEK ekskl. vat
  1 3